ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„Kupte Braun a vyhrajte Playstation PS4 500GB Black s hrou PS4 Marvel’s Spider-Man GOTY!“

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Kupte Braun a vyhrajte Playstation PS4 500GB Black s hrou PS4 Marvel’s Spider-Man GOTY!“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na informačních letáčcích a jiných materiálech určených spotřebitelům (dále také „pravidla“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků zveřejněných na webových stránkách www.braunsoutez.cz.

Pořadatel a organizátor soutěže

1. Pořadatelem soutěže je:

Orbico s.r.o.
IČ: 05899664
se sídlem Vinohradská 1597/174, Praha 3, PSČ 130 00,
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 272655
(dále jen „pořadatel“)

Organizátorem soutěže je:

ritual communication s.r.o.
IČ: 27075966
se sídlem Poděbrady, Palackého 75/III, 290 01
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94455
(dále jen „organizátor“)

2. Termín a místo soutěže

Soutěž bude probíhat v období od 4. 5. 2020 00:00:01 hodin do 14. 6. 2020 23:59:59 hodin (dále jen „doba konání“) na území České republiky (dále jen „místo konání“ soutěže).

3. Soutěžní výrobky

Soutěž se vztahuje na všechny produkty osobní péče (holicí strojky, zastřihovače, epilátory, IPL epilátory, dámské holicí strojky, produkty pro péči o vlasy a příslušenství ke všem těmto produktům) pod obchodní značkou Braun v celkové minimální hodnotě 999Kč za jeden provedený nákup. (dále jen „soutěžní výrobek“).

4. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky a splní stanovená pravidla této soutěže (dále také „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele a organizátora soutěže, jakož i osoby blízké pořadateli a organizátorovi nebo ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“).

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případě, že pořadatel či organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži.

5. Princip a podmínky soutěže

Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem (tj. na jednu účtenku) soutěžních výrobků v celkové minimální hodnotě 999,- Kč vč. DPH zakoupeného v kterémkoli soutěžním období uvedeném čl. 2 těchto pravidel soutěže (tj. od 4. 5. 2020 do 14. 6. 2020) (dále jen „soutěžní výrobek“).

Soutěžní výrobek Braun bude možné zakoupit u vybraných partnerů působících v České republice v jejich kamenných či internetových obchodech.

Konkrétně se jedná o:

ALZA www.alza.cz
www.braunobchod.cz
DATART www.datart.cz
Dr.Max www.drmax.cz
ELECTROWORLD www.electroworld.cz
EURONICS www.euronics.cz
EXPERT ELEKTRO www.expert.cz
GLOBUS  
www.holime.cz
www.kasa.cz
www.lekarna.cz
MALL www.mall.cz
NOTINO www.notino.cz
OKAY www.okay.cz
www.originalky.cz  
Pilulka Lékárna www.pilulka.cz
PLANEO ELEKTRO www.planeo.cz
Profimed www.profimed.cz
TESCO ČR

Za tento soutěžní nákup obdrží účastník od prodávajícího daňový doklad, resp. účtenku, prostřednictvím níž se může zapojit do soutěže (dále jen „soutěžní účtenka“). Po splnění této podmínky, tedy po provedení soutěžního nákupu se spotřebitel může zapojit do soutěže, a to tak, že v době konání soutěže zaregistruje na webových stránkách soutěže www.braunsoutez.cz účtenku od soutěžního výrobku a vyplní další požadované údaje (např. jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail). Neúplná výherní registrace bude ze soutěže bez jakékoliv náhrady odstraněna a výherce tím ztrácí nárok na výhru.

Pořadatel nebude akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla.

Samotný soutěžní nákup musí být učiněn před registrací soutěžní účtenky.
Registrací účtenky a odesláním kontaktních údajů potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je dodržovat. Při registraci soutěžní účtenky je soutěžící povinen si pečlivě prostudovat poučení o ochraně osobních údajů a své srozumění s podmínkami ochrany osobních údajů potvrdit na webovém rozhraní soutěže.

Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem řádného provedení registrace soutěžní účtenky a poskytnutí kontaktních údajů soutěžícího.

Všichni soutěžící, kteří zaregistrují soutěžní účtenku výše uvedeným postupem, budou organizátorem informování nejdéle do 24 hod emailem s potvrzením o zapojení do soutěže.

Pro zařazení do soutěže pro účely losování výher je rozhodující čas řádné registrace soutěžní účtenky.

Registraci účtenky lze provést jen jednou, tzn. jedna účtenka = jedna registrace účtenky (bez ohledu na to, o jakou hodnotu přesahuje hodnota soutěžního nákupu částku 999,- Kč).

Soutěžící je povinen uschovat soutěžní účtenku po celou dobu konání soutěže, tedy i po provedení registrace účtenky, a to i v případě, že jeho účtenka nebyla výherní.

Účastník soutěže bere na vědomí, že účast v soutěži není slučitelná s propagační akcí „Garance vrácení peněz 60 dní s Braun“. Výrobky, které byly zakoupeny pro účely této soutěže a zaregistrovány na www.braunsoutez.cz, nelze v rámci této propagační akce vrátit a požadovat za ně peníze zpět.

6. Výhry v soutěži

Do soutěže jsou vloženy následující výhry (dále jen „výhra“)

Výhrou v soutěži je PlayStation PS4 500GB Black s hrou PS4 Marvel’s Spider-Man GOTY.

Do soutěže je vloženo celkem 42 ks výher, kdy výherce bude losován organizátorem soutěže za podmínek uvedených v čl. 7 těchto pravidel.

Losování bude probíhat každý soutěžní den za podmínek uvedených v čl. 7 těchto pravidel.

V případě, že nebude možné veškeré výhry rozdělit mezi výherce z jakéhokoliv důvodu (v souladu s těmito pravidly nebo právními předpisy), nerozdané výhry propadají pořadatelům, kteří jsou oprávněni rozhodnout o jejich dalším užití.

Předání výher se uskuteční následovně:
Výhry budou organizátorem soutěže předány výhercům prostřednictvím přepravní služby na adresu výherce uvedenou v rámci výherní registrace nejpozději do 30 dnů od ukončení této soutěže.

Pořadatel ani organizátor soutěže nenese odpovědnost za případné nedoručení výher z důvodů spočívajících na straně přepravní služby.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude předána nebo zaslána. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani organizátor soutěže žádnou zodpovědnost.

Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.

7. Vyhodnocení soutěže – losování

Výherci budou určeni losováním.

Výherci výher budou losováni organizátorem soutěže každý den ve 12 hodin. Každý den proběhne losování o 1ks Playstation PS4 500GB Black s hrou PS4 Marvel’s Spider-Man GOTY.

První losování proběhne den po zahájení soutěže, tedy 5. 5. 2020 ve 12:00. Poslední losování pak 15. 6. 2020.

Losování proběhnou za přítomnosti zástupce pořadatelů a z každého losování bude učiněn písemný zápis. Seznam výherců, resp. seznam výherních účtenek, bude zveřejněn nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení daného soutěžního období na internetových stránkách soutěže: www.braunsoutez.cz

Jeden soutěžící se může zapojit do soutěže opakovaně, vždy se musí zaregistrovat s novou účtenkou a nákupem v celkové minimální hodnotě 999 Kč.

Výherci budou o výhře informováni nejpozději do 3 pracovních dnů od zveřejnění výherních účtenek na webových stránkách, a to formou e-mailu.

Pořadatelé si vyhrazují právo požadovat po výherci zaslání všech soutěžních účtenek, s nimiž se zapojil do soutěže, které prokazují uskutečnění soutěžních nákupů, jak stanoví tato pravidla.

V případě, že výherce nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatelů soutěže, kteří jsou oprávněni ji užít k jiným marketingovým účelům.

Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.

8. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v této soutěži a poskytnutím výše uvedených údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email) dává účastník akce souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávaly pořadatel a agentury tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– adresa, e-mail, telefonní číslo účastníka
– místo a datum zakoupení

Účelem je zprocesování soutěže a umožnění vylosování a předání výhry a informování zákazníka o dalších nabídkách a výrobcích pořadatele v budoucnu. Pořadatel i agentura mohou zpracovávat a použít osobní údaje účastníků pro účely této akce a pro poskytování dalších nabídek a informací o svých výrobcích, reklamních nabídkách včetně zasílání vzorků po dobu 4 let.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, kdy jak pořadatel, tak agentura, si mohou ponechat údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění povinností stanovených jim zákonem ZDP a/nebo ZU. Zpětvzetí souhlasu je provedeno formou zaslání emailu nebo dopisu do sídla pořadatele či agentury, kterým jsou buď sídlo společnosti, nebo email spotrebitel.im@pg.com / gdpr.cz@orbico.com.
Účastník má dále tato práva ve vztahu ke svým osobním údajům a pořadateli a/nebo agentuře:
• vzít shora udělený souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po pořadateli a agentuře informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat kopii těchto údajů,
• žádat po pořadateli a agentuře výmaz svých osobních údajů v rozsahu, který není v rozporu se zákonnými povinnostmi identifikace platby uloženými pořadateli a agentuře v ZDP a/nebo ZU
• vyžádat si u Orbico i ritual communication aktualizaci nebo úpravu, případně žádat omezení zpracování,
• na přenositelnost osobních údajů
• respektive podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo se obrátit na soud

9. Závěrečná ustanovení

Pořadatel, resp. organizátor se souhlasem pořadatele, si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené́ znění́ pravidel uvedené́ na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Je možné také využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Pro účely této soutěže zřídil pořadatel info e-mail braunsoutez@ritualni.cz.

Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.braunsoutez.cz.

V Praze, dne 30.4. 2020